Zadejte výraz který hledáte

obrazek diagram mm

Slovník pojmů z oblasti daní a účetnictví

Zjednodušený daňový doklad

Celková částka za plnění na daňovém dokladu (včetně DPH) není vyšší než 10 tisíc Kč. Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu:

 • jméno a příjmení (či firma), sídlo či místo podnikání prodávajícího
 • DIČ prodávajícího
 • evidenční číslo dokladu
 • rozsah a předmět plnění (název zboží, služby, údaj o množství zboží, rozsahu služby)
 • datum vystavení
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení
 • cena celkem včetně DPH
 • údaj o použité sazbě DPH nebo sdělení, že jde o plnění osvobozené od DPH

Daňový doklad

Daňový doklad má navíc oproti zjednodušenému daňovému dokladu náležitosti:

 • jméno a příjmení (firma), sídlo nebo místo podnikání kupujícího
 • DIČ kupujícího, pokud je plátce
 • vyčíslený základ DPH
 • použitá sazba DPH (nebo sdělení, že plnění je osvobozené od DPH, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH)
 • výše DPH zaokrouhlená na koruny nebo haléře
 • jednotková cena bez DPH
 • případná sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně

Uskutečnění zdanitelného plnění

Je den, kdy je plátce DPH, který uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen přiznat DPH na výstupu.

Cash-flow

nebo také peněžní tok je příjem nebo výdej peněžních prostředků. Cash flow za určité období představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka je uzavírání účetních knih, včetně následujících úkonů: inventarizace, zaúčtování účetních operací na konci účetního období, zjištění hospodářského výsledku před zdaněním, výpočet základu daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti a uzavření všech účtů.

Účetní výkazy

Podle zákona o účetnictví jsou povinnými výkazy účetní závěrky Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát. Mezi doplňující výkazy patří Cash flow výkaz a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Součástí účetní závěrky je také speciální textová příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Více zde Audit a účetní závěrka s.r.o.

Časové rozlišení nákladů a výnosů

Náklady a výnosy musíte vždy zaúčtovat do období, s nímž časově a věcně souvisí. Časové rozlišení má významný daňový dopad.

Příjmy příštích období

Příjmy příštích období účtujeme v případě, že účetní jednotka do konce účetního období neinkasovala částku, která je však výnosem tohoto běžného období (příjem peněz se uskuteční až v budoucnu).

Náklady příštích období

Náklady příštích období jsou uskutečněné výdaje, které se vztahují k výkonům, jež budou přijaty v budoucnu. Pojem se řadí do kategorie časového rozlišení.

Výnosy příštích období

Částky přijaté v běžném období, které věcně patří do výnosů v dalších obdobích

Výdaje příštích období

Náklady věcně a časově související s běžným obdobím, ale výdej peněz se uskuteční až v budoucnu. Jinak řečeno existuje náklad, známa jeho přesná výše, ale účetní jednotka do konce účetního období neobdržela fakturu.

Odpisy

Odpisy jsou peněžním vyjádřením odpisů majetku firmy. Dlouhodobý majetek pořizovací cena, kterého přesáhne výší 80.000 Kč pro dlouhodobý hmotný majetek (a do roku 2021 60.000 Kč pro dlouhodobý nehmotný majetek) nelze uplatnit v nákladech v plné výši v roce pořízení. Odpis musí vyjadřovat postupné opotřebovávání takového majetku v důsledku fyzického nebo morálního opotřebení.

Výsledovka

Výsledovka je přehled nákladů a výnosů za určité časové období. Podává zprávu o výsledku hospodaření společnosti.

Zajímá Vás více?

Jste daňovým nerezidentem v ČR? Přečtěte si zajímavé informace v tomto článku: Daňový rezident vs nerezident

Máte kancelář v bytě? Přečtěte si zajímavé informace v tomto článku: Kancelář v bytě nebo v rodinném domě

 

logo

ALFATRUST, s.r.o.
IČO: 28435656
DIČ: CZ28435656
Obchodní rejstřík
Identifikátor datové schránky: 23ikmvh

Sídlo společnosti:

Chotěšovská 680/1
Praha 18 - Letňany
Česká republika 190 00
www.alfatrust.cz

Kancelář:

Náchodská 2094/80
Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika 193 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 570 553ikona

ALFATRUST © 2019 | ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | GDPR | OBCHODNÍ PODMÍNKY