Zadejte výraz který hledáte

obrazek diagram mm

Vazba účtů na řádky rozvahy

Řádek rozvahy

Textový název řádku v Rozvaze

Číslo účtu v Rozvaze

Brutto

Korekce

AKTIVA

A.

Pohledávky za upsaný ZK

353

 

B.

Dlouhodobý majetek / Stálá aktiva (B.I-B.III)

 

 

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

B.I.1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

072, 091

B.I.2.

Ocenitelná práva

 

 

 

B.I.2.1. Software

013

073, 091

 

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva

014

074, 091

B.I.3.

Goodwill

015

075, 091

B.I.4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

091, 077, 079

B.I.5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

 

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

095

 

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

093

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

 

 

B.II.1.

Pozemky a stavby

 

 

 

B.II.1.1. Pozemky

031

092

 

B.II.1.2. Stavby

021

081, 092

B.II.2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

022

082, 092

B.II.3.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

097

098

B.II.4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

085, 092

 

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

026

086, 092

 

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029, 032

089, 092

B.II.5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

095

 

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

094

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

 

 

B.III.1.

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

061

096

B.III.2.

Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoby

066

096

B.III.3.

Podíly – podstatný vliv

062

096

B.III.4.

Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv

067

096

B.III.5.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

063, 065

096

B.III.6.

Zápůjčky a úvěry – ostatní

068

096

B.III.7.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

096

 

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

053

095

 

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

 

 

C.

Oběžná aktiva (C.I-C.IV)

 

 

C.I.

Zásoby

 

 

C.I.1.

Materiál

112, 119

191

C.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary

121, 122

192, 193

C.I.3.

Výrobky a zboží

 

 

 

C.I.3.1. Výrobky

123

194

 

C.I.3.1. Zboží

132, 139

196

C.I.4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

124

195

C.I.5.

Poskytnuté zálohy na zásoby

151, 152, 153

197, 198, 199

C.II.

Pohledávky

 

 

C.II.1.

Dlouhodobé pohledávky

 

 

 

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů

311, 313, 315

391

 

C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

351

391

 

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv

352

391

 

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka

481

 

 

C.II.1.5. Poskytnuté zálohy na zásoby

 

 

 

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky

354, 355, 358

391

 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

314

391

 

C.II.1.5.3.Dohadné účty aktivní

388

 

 

C.II.1.5.4.Jiné pohledávky

335, 371, 373, 374, 375, 376, 378

391

C.II.2.

Krátkodobé pohledávky

 

 

 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů

311, 313, 315

391

 

C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

351

391

 

C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv

352

391

 

C.II.2.4. Pohledávky – ostatní

 

 

 

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky

354, 355, 358, 398

391

 

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

336

391

 

C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky

341, 342, 343, 345

391

 

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

391

 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní

388

 

 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky

335, 371, 373, 374, 375, 376, 378

391

C.III.

Krátkodobý finanční majetek

 

 

C.III.1.

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

254

291

C.III.2.

Ostatní krátkodobý finanční majetek

251, 253, 256, 257

291

C.IV.

Peněžní prostředky

 

 

C.IV.1.

Peněžní prostředky v pokladně

211, 213, 261

 

C.IV.2.

Peněžní prostředky na účtech

221, 261

 

D.I.

Časové rozlišení aktiv

 

 

D.I.1.

Náklady příštích období

381

 

D.I.2.

Komplexní náklady příštích období

382

 

D.I.3.

Příjmy příštích období

385

 

PASIVA

 

A.

Vlastní kapitál (A.I-A.VI)

 

A.I.

Základní kapitál

 

 

A.I.1. Základní kapitál

411, 491

 

A.I.2. Vlastní podíly (-)

252

 

A.I.3. Změny základního kapitálu

419

A.II.

Ážio a kapitálové fondy

 

A.II.1.

Ážio

412

A.II.2.

Kapitálové fondy

 

 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy

413

 

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

414

 

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

418

 

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)

417

 

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

416

A.III.

Fondy ze zisku

 

A.III.1.

Ostatní rezervní fondy

421

A.III.2.

Statutární a ostatní fondy

423, 427

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

 

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

428

A.IV.2.

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

429

A.IV.3.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

426

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

 

A.VI.

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

432

B.+C.

Cizí zdroje

 

B.I.

Rezervy

 

B.I.1.

Rezerva na důchody a podobné závazky

459

B.I.2.

Rezerva na daň z příjmů

453

B.I.3.

Rezerv podle zvláštních právních předpisů

451

B.I.4.

Ostatní rezervy

459

C.

Závazky

 

C.I.

Dlouhodobé závazky

 

C.I.1.

Vydané dluhopisy

 

 

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

473, 255

 

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy

473, 255

C.I.2.

Závazky k úvěrovým institucím

461

C.I.3.

Dlouhodobé přijaté zálohy

475

C.I.4.

Závazky z obchodních vztahů

479

C.I.5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

478

C.I.6.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

471

C.I.7.

Závazky – podstatný vliv

472

C.I.8.

Odložený daňový závazek

481

C.I.9.

Závazky – ostatní

 

 

C.I.9.1. Závazky ke společníkům

364, 365, 366, 367, 368

 

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní

389

 

C.I.9.3. Jiné závazky

372, 373, 377, 379, 474, 479

C.II.

Krátkodobé závazky

 

C.II.1

Vydané dluhopisy

 

 

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

241, 473, 255

 

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

241, 473, 255

C.II.2.

Závazky k úvěrovým institucím

231, 232, 461

C.II.3.

Krátkodobé přijaté zálohy

324, 475

C.II.4.

Závazky z obchodních vztahů

321, 325, 479

C.II.5.

Krátkodobé směnky k úhradě

322, 478

C.II.6.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

361, 471

C.II.7.

Závazky – podstatný vliv

362, 472

C.II.8.

Závazky ostatní

 

 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům

364, 365, 366, 367, 368, 398

 

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci

249

 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům

331, 333, 479

 

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

336

 

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace

341, 342, 343, 345, 346, 347

 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

389

 

C.II.8.7. Jiné závazky

372, 373, 377, 379, 474, 479

D.I.

Časové rozlišení pasiv

 

D.I.1.

Výdaje příštích období

383

D.I.2.

Výnosy příštích období

384

 

Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů

zpět na odkazy a články

 

logo

ALFATRUST, s.r.o.
IČO: 28435656
DIČ: CZ28435656
Obchodní rejstřík
Identifikátor datové schránky: 23ikmvh

Sídlo společnosti:

Chotěšovská 680/1
Praha 18 - Letňany
Česká republika 190 00
www.alfatrust.cz

Kancelář:

Náchodská 2094/80
Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika 193 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 570 553ikona

ALFATRUST © 2019 | ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | GDPR | OBCHODNÍ PODMÍNKY