Zadejte výraz který hledáte

obrazek diagram mm

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností ALFATRUST, s.r.o. se sídlem Chotěšovská 680/1, Praha 18-Letňany, 190 00, IČ: 28435656, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141312 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „objednatel“) vznikající z příkazních smluv vznikajících při podnikatelské činnosti poskytovatele (dále jen „příkazní smlouva“).

1.2. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí příkazní smlouvy.

II. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1. Aktuálním ceníkem se rozumí ceník poskytovatele zveřejněný v rámci webové stránky (nebo domény alfatrust.cz), jenž vždy nahrazuje jakékoliv jiné předchozí ceníky poskytovatele.

2.2. Účetními službami se rozumí služby poskytovatele spočívající ve vedení finančního účetnictví objednatele či ve vedení daňové evidence objednatele v rozsahu stanoveném objednatelem, zahrnující:

 • službu zpracování účetní závěrky objednatele, pokud objednatel vede účetnictví;
 • službu přípravy podkladů k přiznání k dani z příjmů právnických osob ze samostatné činnosti nebo vyhotovení přiznání k dani z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti (včetně vyhotovení přehledů objednatele určených pro orgán správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu) (dále jen „přiznání k DzP“);
 • evidenci majetku objednatele;
 • vytvoření a zpracování interních účetních operací a dokladů;

2.3. dále, pokud v příkazní smlouvě není staveno jinak, zahrnující také:

 • službu zastupování objednatele před orgány veřejné moci v souvislosti s činnostmi poskytovatele podle příkazní smlouvy;
 • službu správa a stahování bankovních výpisů způsobem pasivního on-line přístupu k bankovnímu účtu objednatele (dále jen „správa a stahování výpisů“);
 • službu přípravy podkladů k daňovým přiznáním k dani z přidané hodnoty (dále jen „správa DPH“);
 • zajištění registrace identifikované osoby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty a podání daňového přiznání či souhrnného hlášení identifikovanou osobou;

2.4. Vedením mzdové evidence se rozumí služba vedení mzdové evidence poskytovaná poskytovatelem v rozsahu stanoveném objednatelem, včetně ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob za zaměstnance objednatele za kalendářní rok. Za podmínek stanovených v příkazní smlouvě zahrnuje služba vedení mzdové evidence také mzdové poradenství či poradenství v oblasti personální a mzdové agendy, a to vždy v časovém rozsahu stanoveném v příkazní smlouvě. Vedení mzdové evidence nezahrnuje zpracování služebních cest zaměstnanců objednatele či poskytování právních služeb.

2.5. Doplňkovými službami se rozumí služby poskytovatele související s poskytováním účetních služeb či s vedením mzdové evidence, a to:

 • služba vyhotovení přiznání k silniční dani spočívající v přípravě daňového přiznání objednatele k silniční dani (dále jen „přiznání k silniční dani“);
 • fyzická archivace dokumentů spočívající v zajištění archivace dokumentů v hmotné podobě pro objednatele po smluvenou dobu;
 • účetní a mzdové poradenství spočívající v poskytování účetního či mzdového poradenství nad rámec časového rozsahu stanoveného v příkazní smlouvě;
 • zpracování služebních cest zaměstnanců spočívající ve zpracování cestovních příkazů objednatele;
 • zpracování knihy jízd objednatele spočívající ve zpracování knihy jízd objednatele;
 • zařízení dobrovolné registrace objednatele k dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);
 • poskytnutí expresních služeb spočívajících v zajištění určitých služeb poskytovatelem pro objednatele v dřívějším termínu, než je poskytovatel na základě příkazní smlouvy povinen;
 • ostatní služby, jež jsou blíže specifikovány v aktuálním ceníku.

2.6. Vícepracemi se rozumí jakékoliv činnosti poskytovatele pro objednatele překračující dohodnutý rozsah služeb, zejména pak činnosti, jejichž potřeba nastane v důsledku skutečností na straně objednatele či skutečností na straně třetích osob (včetně orgánů veřejné moci), a to včetně:

 • přípravy opravného nebo dodatečného přiznání k DPH;
 • přípravy opravného nebo dodatečného přiznání k dani z příjmů;
 • účasti na kontrolách prováděných finančním úřadem či jiným orgánem veřejné moci u objednatele;
 • opravy a úpravy výstupů v rámci účetních služeb prováděné na žádost objednatele.

2.7. Službami se rozumí společně účetní služby, vedení mzdové evidence, doplňkové služby a vícepráce, nevyplývá-li z kontextu jinak.

2.8. Zúčtovanou operací se rozumí každý doklad, který musí být nebo má být zaúčtován (včetně dokladů o smluvních závazcích či jiných právních jednáních objednatele, jež musí být nebo mají být zaúčtovány) či jiná účetní operace, která musí být nebo má být zaúčtována, včetně transakcí zaznamenaných na bankovním výpisu). Účetní položka je řádek v účetním deníku.

2.9. Manuálně zaúčtovanou operací se rozumí účetní operace, která musí být do účetního programu zaznamenána pracovníky poskytovatele neautomatizovaným způsobem či která není z jiného důvodu automaticky zaúčtovanou operací.

2.10. Automaticky zaúčtovanou operací se rozumí účetní operace, která je do účetního software zaznamenána automaticky.

2.11. Pracovní dobou se rozumí doba od 9:30 hod. do 17:30 hod. středoevropského času v pracovní dny v České republice.

III. UZAVŘENÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY A OBJEDNÁVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

3.1. Za uzavření příkazní smlouvy se považuje i uzavření příkazní smlouvy učiněné elektronickými prostředky a podepsané dálkově nebo elektronicky tak, že je zachycen obsah právního jednání a jsou určeny jednající osoby. Strany mohou k právnímu jednání při uzavírání příkazní smlouvy využít systém Formuláře Google, či jiný systém umožňující označení subjektu, který právně jednal (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní jednání chtěl tento subjekt skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle.

3.2. K uzavření dohody ohledně poskytování doplňkových služeb mezi poskytovatelem a objednatelem může dojít také následujícím způsobem. V návaznosti na doručení požadavku objednatele na poskytnutí doplňkových služeb poskytovateli elektronickou poštou zašle poskytovatel objednateli informace ohledně předpokládaného rozsahu doplňkových služeb a ohledně dalších podmínek poskytnutí doplňkových služeb, přičemž výše odměny poskytovatele bude stanovena v souladu s aktuálním ceníkem (dále jen jako „návrh dohody“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Poskytovatel není povinen návrh dohody učinit, zejména v případě, kdy není schopen zajistit poskytování doplňkových služeb či v případě předchozího porušení povinností objednatelem vůči poskytovateli. Okamžikem doručení souhlasu objednatele s návrhem dohody poskytovateli vzniká dohoda ohledně poskytování doplňkových služeb.

IV. OBSAH PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

4.1. Příkazní smlouvou se poskytovatel zavazuje, že bude objednateli poskytovat služby, přičemž objednatel se příkazní smlouvou zavazuje za služby platit poskytovateli odměnu.

4.2. Na základě příkazní smlouvy se poskytovatel zavazuje, že objednateli poskytne vícepráce, přičemž objednatel se zavazuje za vícepráce zaplatit poskytovateli odměnu.

4.3. Na základě příkazní smlouvy se poskytovatel zavazuje, že objednateli poskytne doplňkové služby, přičemž objednatel se zavazuje za ně zaplatit poskytovateli odměnu.

4.4. V případech, kdy má při poskytování služeb ze strany poskytovatele docházet k právnímu jednání za objednatele či k jiným činnostem v zastoupení objednatele, je objednatel povinen poskytnout poskytovateli na celou dobu účinnosti příkazní smlouvy plnou moc v písemné podobě. Objednatel bere na vědomí, že v případě odvolání plné moci objednatelem nemusí být poskytovatel schopen poskytovat objednateli služby.

4.5. Je-li tak dohodnuto v příkazní smlouvě, poskytne poskytovatel objednateli účetní služby také za období předcházející dni nabytí účinnosti příkazní smlouvy, a to konkrétně za období, jež je stanoveno v příkazní smlouvě.

V. PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ A INFORMACÍ

5.1. Při poskytování služeb vychází poskytovatel vždy z podkladů, dokladů a informací předaných mu objednatelem, přičemž poskytovatel při poskytování služeb v plném rozsahu spoléhá na jejich správnost a úplnost. Za správnost a úplnost podkladů, dokladů a informací předaných poskytovateli za účelem poskytnutí služeb tak odpovídá v plném rozsahu objednatel. V případě, že jsou poskytovateli poskytovány kopie podkladů či dokladů, odpovídá objednatel vždy v plném rozsahu za soulad těchto kopií s jejich originály, přičemž poskytnutím podkladů či dokladů poskytovateli nejsou dotčeny povinnosti objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů (archivace apod.). Pro případ, kdy objednatel poskytne poskytovateli informace bez podkladů za účelem poskytnutí služeb poskytovatelem, smluvní strany dohodly, že poskytovatel má při poskytnutí služeb vycházet výhradně z těchto informací. V takovém případě poskytovatel není povinen vyžadovat po objednateli doložení těchto informací podklady či důkazy, přičemž může v plném rozsahu spoléhat na správnost a úplnost takto objednatelem poskytnutých informací.

5.2. Podklady a doklady může objednatel předávat poskytovateli:

 • v digitalizované podobě prostřednictvím zpráv elektronické pošty zasílaných na elektronickou adresu poskytovatele (doména "@alfatrust.cz"), přičemž poskytovatel takto doručené dokumenty umístí do cloudového úložiště (Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive) s tím, že objednatel v tomto případě nese v plném rozsahu odpovědnost za případné chyby či nedostatky vzniklé v důsledku využití komunikace elektronickou poštou (včetně otázek souvisejících s jejím zabezpečením);
 • doručením na náklady objednatele v tištěné podobě na adresu poskytovatele Náchodská 2094/80, Praha, 193 00 nebo na adresu sídla poskytovatele Chotěšovská 680/1, Praha, 190 00.

5.3. V případě, že na základě příkazní smlouvy připravuje poskytovatel pro objednatele podklady k daňovým přiznáním, připraví je v zákonné lhůtě, a to za předpokladu, že objednatel není v prodlení s předáním podkladů, dokladů a informací. Objednatel kromě těchto VOP může také čerpat informace a řídit se podmínkami, uvedenými na stránce https://www.alfatrust.cz/caste-dotazy (viz rubrika: Časté dotazy).

5.4. V případě, že je na základě příkazní smlouvy poskytována objednateli služba správa DPH a nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace nutné pro daňové přiznání k DPH objednatelem předány poskytovatelem vždy nejpozději patnáct (15) dnů před zákonným termínem pro podání daňového přiznání k DPH.

5.5. Nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace pro podání daňového přiznání objednatelem v rámci služby přiznání k DzP předány k zaúčtování poskytovatelem nejpozději do konce měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období.

5.6. Nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace pro podání daňového přiznání objednatelem v rámci služby přiznání k silniční dani předány k zaúčtování poskytovatelem nejpozději do deseti (10) dnů po skončení zdaňovacího období.

5.7. Nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace pro zpracování mzdy zaměstnance objednatele v rámci služby vedení mzdové evidence předány k zaúčtování poskytovatelem nejpozději sedm (7) pracovních dnů před výplatním termínem takového zaměstnance.

5.8. Nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace týkající se nového zaměstnance objednatele (v rámci služby vedení mzdové evidence) předány objednatelem poskytovateli nejpozději osmačtyřicet (48) hodin od vzniku pracovněprávního vztahu mezi takovým zaměstnancem a objednatelem. Ve stejné lhůtě je objednatel povinen předat poskytovateli všechny podklady a informace týkající se změn v pracovněprávních vztazích zaměstnanců objednatele.

5.9. V případě, že dojde k porušení výše uvedených termínů odevzdání podkladů, jsou činnosti poskytovatele vynaložené v souvislosti s takovou skutečností považovány za vícepráce, za něž náleží poskytovateli další odměna.

5.10. Objednatel je povinen informovat poskytovatele o všech skutečnostech, které mají vliv na poskytování služeb podle příkazní smlouvy, včetně plnění ohlašovacích povinností objednatelem. Objednatel je po celou dobu účinnosti příkazní smlouvy povinen informovat poskytovatele o všech jeho obchodech mezi spojenými osobami ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

VI. ODMĚNA POSKYTOVATELE A NÁHRADA NÁKLADŮ

6.1. Za poskytování účetních služeb se objednatel zavazuje hradit poskytovateli odměnu tvořenou:

 • měsíční paušální odměnou, jejíž výše je stanovena v příkazní smlouvě;
 • odměnou za každou manuálně zaúčtovanou operaci v měsíci ve výši stanovené v aktuálním ceníku dle charakteru takové zaúčtované operace, není-li tato odměna dle příkazní smlouvy zahrnuta v paušální odměně;
 • odměnou za každou automaticky zaúčtovanou operaci v měsíci ve výši stanovené v aktuálním ceníku dle charakteru takové zaúčtované operace, není-li tato odměna dle příkazní smlouvy zahrnuta v paušální odměně;
 • odměnou za každou položku (věc) v evidenci hmotného majetku objednatele přesahující dvě (2) položky ke konci účetního roku objednatele, a to ve výši stanovené v aktuálním ceníku;
 • odměnou za zpracování cestovního příkazu ve výši stanovené v aktuálním ceníku a odměnou za zaúčtování cestovního příkazu ve výši stanovené v aktuálním ceníku.

6.2. Je-li v příkazní smlouvě dohodnuto, že objednateli budou poskytovatelem poskytovány účetní služby i za období před účinností této smlouvy, náleží poskytovateli i za tyto účetní služby odměna.

6.3. Je-li v příkazní smlouvě dohodnuto, že objednateli budou poskytovatelem poskytována služba zaúčtování hromadných elektronických transakcí, náleží poskytovateli za tyto účetní služby odměna za každou automaticky zaúčtovanou operaci v měsíci ve výši stanovené v aktuálním ceníku dle charakteru takové zaúčtované operace.

6.4. Za poskytování služby vedení mzdové evidence se objednatel zavazuje hradit poskytovateli odměnu tvořenou:

 • měsíční paušální odměnou, jejíž výše je stanovena v příkazní smlouvě a která zahrnuje zpracování jedné (1) mzdy poskytovatelem ke konci takového kalendářního měsíce;
 • odměnou za každou druhou (2) a další mzdu zpracovávanou poskytovatelem ke konci kalendářního měsíce ve výši stanovené v příkazní smlouvě;
 • odměnou za roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob za každého zaměstnance objednatele ve výši stanovené v příkazní smlouvě; přičemž odměna za vedení mzdové evidence dohodnutá v příkazní smlouvě platí pouze v případě, že počet zaměstnanců objednatele, proti kterým je vedena exekuce srážkami ze mzdy nepřekročí ke konci žádného kalendářního měsíce 30 % ze všech zaměstnanců objednatele a zároveň, že fluktuace zaměstnanců objednatele nepřekročí v kalendářním roce 30 %. V případě, že předpoklady podle předchozí věty nebudou v určitém kalendářním roce naplněny, jsou činnosti poskytovatele vynaložené v souvislosti s takovou skutečností považovány za vícepráce, za něž náleží poskytovateli další odměna.

6.5. Za poskytování služby přiznání k silniční dani se objednatel zavazuje hradit poskytovateli jednorázovou odměnu ve výši stanové v příkazní smlouvě, a to za každé vozidlo, jež je předmětem silniční daně dle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.

6.6. Za poskytování doplňkových služeb se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli odměnu ve výši, jež bude stanovena na základě aktuálního ceníku (v době učinění návrhu dohody), a to nejčastěji ve formě odměny určené na základě hodinové sazby. V případě, že bude mít objednatel zájem o poskytnutí expresních služeb poskytovatelem, zvyšuje se odměna poskytovatele za poskytnutí těchto expresních služeb o částku dohodnutou smluvními stranami.

6.7. Za poskytování víceprací se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli odměnu ve výši stanovené v aktuálním ceníku (v době poskytnutí víceprací), a to nejčastěji ve formě jednorázové odměny poskytovatele či odměny určené na základě hodinové sazby.

6.8. Objednatel se zavazuje nahrazovat poskytovateli všechny přímé náklady vynaložené poskytovatelem v souvislosti s poskytováním služeb (zejména náklady na soudní či správní poplatky, poštovné).

6.9. Jsou-li objednateli poskytovány služby za období předcházející dni účinnosti příkazní smlouvy, náleží poskytovateli za tyto služby odměna ve shodné výši, jako by tyto služby byly poskytovány za období po nabytí účinnosti této smlouvy.

6.10. Není-li v příkazní smlouvě stanoveno jinak, je odměna poskytovatele splatná vždy do sedmi (7) dnů od skončení měsíce, za který je placena.

6.11. V případě, že je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, bude k odměně poskytovatele za poskytování služby připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň.

6.12. V případě platby převodem na účet je objednatel povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby.

6.13. V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.14. V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele nebo její části je poskytovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli, včetně poskytování služeb, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem.

6.15. Možnost čerpání služeb může být poskytovatelem odloženo až do okamžiku, kdy je částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. V případě, že je na základě příkazní smlouvy poskytována objednateli služba „správa a stahování výpisů“ je objednatel povinen zkontrolovat, zdali byl poskytovateli finanční institucí skutečně umožněn pouze pasivní (nahlížecí) přístup k účtu objednatele.

7.2. Služby může poskytovatel poskytovat také prostřednictvím třetích osob.

7.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Poskytovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla.

7.4. Objednatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele.

7.5. Poskytovatel neposkytuje právní služby a všechny vzorové dokumenty případně poskytnuté objednateli jsou poskytovány pouze jako ilustrační a poskytovatel nenese odpovědnost za jejich obsah (správnost a úplnost).

7.6. V případě penalizace ze strany FÚ, ČSSZ a ZP za zaviněné nedostatky, za které poskytovatel odpovídá, bude vyměřené penále uhrazeno odběrateli pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, u které je poskytovatel na výše uvedenou činnost pojištěn. Poskytovatel poskytne objednateli potvrzení o platném pojištění odpovědností.

7.7 V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služeb, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služeb v posledních dvou měsících před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením příkazní smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad služeb vzniknout, může činit maximálně částku jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služeb v posledních dvou měsících před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele.

7.8. Časový rozsah stanovený v příkazní smlouvě pro využití poradenství poskytovatele, který nebude vyčerpaný objednatelem v kalendářním měsíci, není možné přenášet do jiných měsíců (využít v jiných měsících).

VIII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONCOVÝCH UŽIVATELŮ A DALŠÍCH OSOB

8.1. Osobním údajem se pro účely této smlouvy rozumí informace týkající se fyzických osob, které podléhají ochraně zákona o ochraně osobních údajů a které byly objednatelem či v souladu s jeho pokyny uloženy na server poskytovatele v souvislosti se službou (dále společně jen jako „osobní údaje uživatelů“).

8.2. Příkazní smlouvou objednatel pověřuje poskytovatele ke zpracování osobních údajů uživatelů. Objednatel je povinen zpracovávat osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Objednatel se zavazuje zajistit souhlas všech subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů v rámci databáze účetního software, a to včetně souhlasu se zpracováním jejich údajů ze strany třetích osob, které pro poskytovatele zajišťují hostingové služby. Objednatel bere na vědomí, že jestliže poskytovatel zjistí, že objednatel porušuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů (§ 8 zákona o ochraně osobních údajů). Objednatel, i osoba jednající za objednatele, jako osoba, které byl vydán občanský průkaz, dává prokazatelný písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, k pořízení kopie tohoto občanského průkazu ze strany poskytovatele a dále dává prokazatelný písemný souhlas tím, že poskytovatel je oprávněn za účelem ověření totožnosti objednatele požadovat zaslání kopie tohoto občanského průkazu ze strany objednatele; to platí i pro jiné osobní doklady objednatele.

8.3. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele předávat osobní údaje uživatelů třetím osobám. Je však oprávněn využít třetích osob k technickému zabezpečení provozu služby (včetně zajištění hostingových služeb).

8.4. Ke zpracování osobních údajů uživatelů bude docházet po dobu účinnosti příkazní smlouvy a archivace dokumentů předaných na základě příkazní smlouvy a dále po dobu, která je nezbytná k ochraně oprávněných zájmů poskytovatele.

8.5. Poskytovatel se zavazuje přijmout v základním rozsahu opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům uživatelů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů uživatelů.

8.6. Poskytovatel zajistí informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji uživatelů o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám.

IX. TRVÁNÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

9.1. Příkazní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

9.2. Není-li v příkazní smlouvě stanoveno výslovně jinak, je příkazní smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

9.3. Objednatel je kdykoliv oprávněn příkazní smlouvu ve vztahu k opakovaným plněním vyplývajícím z příkazní smlouvy i bez uvedení důvodu písemně vypovědět, a to s 2 měsíční výpovědní dobou. Poskytovatel je kdykoliv oprávněn příkazní smlouvu ve vztahu k opakovaným plněním vyplývajícím z příkazní smlouvy i bez uvedení důvodu vypovědět, a to s 2 měsíční výpovědní dobou. Příkazní smlouvu nelze vypovědět ve vztahu k jednorázovým plněním.

9.4. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající z příkazní smlouvy (včetně obchodních podmínek) či z obecně závazných právních předpisů, může poskytovatel příkazní smlouvu vypovědět. Výpověď příkazní smlouvy podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli. Není-li smluveno či poskytovatelem stanoveno jinak, zaniká příkazní smlouva okamžikem účinnosti této výpovědi.

9.5. Objednatel bere na vědomí, že v případě ukončení příkazní smlouvy může dojít k odstranění všech informací vložených objednatelem či poskytovatelem pro objednatele do databáze účetního software. Poskytovatel však může tyto informace uchovat pro případ opětovného uzavření příkazní smlouvy s objednatelem.

9.6. V případě, že je na základě příkazní smlouvy poskytována objednateli služba správa a stahování výpisů, zruší objednatel přístup poskytovatele k účtu objednatele u peněžního ústavu, a to do třiceti (30) dnů od zániku příkazní smlouvy.

X. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících s příkazní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně či v textové podobě elektronickou poštou. Objednateli je doručováno na adresu objednatele nebo adresu elektronické pošty nebo datovou schránku.

10.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud právní vztah založený příkazní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi poskytovatelem a příkazníkem se:

 • vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;
 • vylučuje použití ustanovení § 1748, § 1799, § 1800, § 2435, § 2440 a § 2443 občanského zákoníku.

11.2. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z příkazní smlouvy na třetí osobu, s čímž objednatel souhlasí.

V Praze dne 2.4.2018
ALFATRUST, s.r.o.

logo

ALFATRUST, s.r.o.
IČO: 28435656
DIČ: CZ28435656
Obchodní rejstřík
Identifikátor datové schránky: 23ikmvh

Sídlo společnosti:

Chotěšovská 680/1
Praha 18 - Letňany
Česká republika 190 00
www.alfatrust.cz

Kancelář:

Náchodská 2094/80
Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika 193 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 570 553ikona

ALFATRUST © 2019 | ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | GDPR | OBCHODNÍ PODMÍNKY